EEA_grants@4x

Cele projektu

Celem projektu FORhesIT jest stworzenie systemu IT wspierającego szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metod foresightu, czyli interdyscyplinarnych, partycypacyjnych metod i narzędzi planowania,  zorientowanych na działanie w średnio lub długoterminowym horyzoncie czasowym.

Jego idea wynika z potrzeby poprawy konkurencyjności i skuteczności systemu poradnictwa zawodowego oraz z potrzeby rozwoju oferty edukacyjnej na poziomie wyższym.

BUDŻET
148.620,00 EUR
oKRES REALIZACJI
03.2022 – 02.2024

(24 miesiące)

Etapy prac

·       IO1 Opracowanie metodyki foresight na potrzeby przyszłościowego rynku pracy

·       IO2 Modyfikacja i rozbudowa narzędzia IT

·       IO3 Komputerowo-wspomagany proces tworzenia scenariuszy z wykorzystaniem narzędzia IT FORhesIT

·       IO4 Pilotażowe testowanie narzędzia IT FORhesIT

Program Edukacja – Operator Programu: FRSE

Partnerzy

ITEE_podst_pelna

Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Technologii Eksploatacji

Radom, Polska
www.itee.lukasiewicz.gov.pl
LIDER PROJEKTU

Politechnika
Białostocka

Białystok, Polska
www.pb.edu.pl

IMD
Pawelec Marcin

Radom, Polska
www.pawelec.info

Teknologirådet

Oslo, Norwegia
www.teknologiradet.no

Finansowanie

EEA_grants@4x
Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Fundusze EOG:

 

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie 

i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE 

z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014. Fundusze EOG na lata 2014-2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to

 
  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
 
 

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełniania kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Więcej: www.eeagrants.org

 

 

Środki budżetu państwa:

Projekt FORhesIT jest finansowany w 15% ze środków budżetu państwa (22.293,00 EUR).

 

pl
godlo_pl

Projekt „System IT wspierający szkolnictwo wyższe i rozwój kariery z wykorzystaniem metodyki foresight (FORhesIT)” korzysta z dofinansowania o wartości 148.620,00 EUR otrzymanego w 85% od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz w 15% z budżetu państwa (nr projektu: EOG/21/K4/W/0118).